Home Page 20212021-06-18T23:02:37+07:00

เรื่องเด่นชาว กวผ.

กลุ่มงานปิโตรเคมี กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติลงสำรวจโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนอดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยองในวันที่ 30 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เพื่อประกอบการพิจารณา EIA โครงการโรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564

ข้อมูลที่น่าสนใจ

บทความทางวิชาการ

กิจกรรมของเรา

การประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อควรรู้

การเปิดเผยข้อมูลใน EIA ทำอย่างไร
ศึกษาได้ที่นี่ คลิก

ทำ PP อย่างไรในสถานการณ์ COVID-19
ดูคำแนะนำ คลิก

ขั้นตอนการพิจารณา EIA  คลิก

เกณฑ์พิจารณา EIA
รู้หรือไม่ว่า กรณีการพิจารณา EIA คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และจบกระบวนการพิจารณาผู้ดำเนินการมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หากไม่เห็นด้วยกับมติ คชก. ดังกล่าว

ข้อมูลรายงาน EIA ที่เสนอ สผ. พิจารณา

ผลการพิจารณา EIA

สถานภาพการพิจารณา EIA ในภาพรวม

ลักษณะโครงการ โครงการที่เข้า สู่การพิจารณา (โครงการ) สถานภาพการพิจารณา EIA
อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ไม่ให้ความเห็นชอบ ถอนเล่มรายงาน อื่น ๆ
โครงการไม่เสนอ ครม. 825 258 454 29 84 0
โครงการเสนอ ครม. 21 15 4 0 2 0
โครงการเปลี่ยนแปลง 202 39 34 0 5 124
โครงการอื่น ๆ 4 3 0 1 0 0
รวม 1,052 315 492 30 91 124

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564

อินทรี EIA

“บินสูง มองไกล เชื่อมโยงได้ มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจน”

บินสูง – เห็นภาพองค์รวมเพื่อให้ประเมินผลกระทบได้ครอบคลุมทุกมิติสิ่งแวดล้อม
มองไกล – คาดการณ์ผลกระทบโดยให้ความสำคัญในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงได้  – นำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาเชื่อมโยงประมวลผลให้ครอบคลุมทุกด้าน
มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจน – มุ่งสู่การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมล้อมที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11)
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : สายตรง 02 265 6618 และ 02 265 6500 ต่อ 6854, 6864, 6865
โทรสาร : 0 2265 6616
Email : eia@onep.go.th, eia2560@hotmail.com

EIA แหล่งน้ำและเกษตรกรรม โทร : 02-265-6625
EIA ปิโตรเคมี โทร : 02-265-6620
EIA อุตสาหกรรม โทร : 02-265-6619
EIA อาคาร โทร : 02-265-6623
EIA เหมืองแร่ และพัฒนาปิโตรเลียม โทร : 02-265-6617
EIA พลังงาน โทร : 02-265-6627
EIA คมนาคม โทร : 02-265-6621
การพัฒนา EIA และการจัดอบรม โทร : 02-265-6618
ธุรการ โทร : 02-265-6615

Go to Top