ประกาศ กปผ.

ประกาศ กปผ.

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA ใหม่ และประกาศใหม่

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และ แนวทางการจัดส่ง EIA ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และ แนวทางการจัดส่ง EIA ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ใหม่!! ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ใหม่!! ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA EREPORT) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA EREPORT) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) พ.ศ. 2564

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) พ.ศ. 2564

EIA Excellence

เรื่องเด่นชาว กปผ.

กิจกรรม ชาว กปผ.

ขั้นตอนการพิจารณา EIA

ข้อมูลสถานภาพการพิจารณา EIA

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11)
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : สายตรง 02 265 6615 
Email : eia@onep.go.th

โทรศัทพ์ติดต่อส่วนงาน
ธุรการ โทร : 02-265-6615
การพัฒนา EIA และการจัดอบรม โทร : 02-265-6618
EIA เหมืองแร่ และพัฒนาปิโตรเลียม โทร : 02-265-6617
EIA อุตสาหกรรม โทร : 02-265-6528
EIA ปิโตรเคมี โทร : 02-265-6620
EIA คมนาคม โทร : 02-265-6621
EIA อาคาร โทร : 02-265-6624
EIA แหล่งน้ำและเกษตรกรรม โทร : 02-265-6626
EIA พลังงาน โทร : 02-265-662

 

Shopping Basket