เรื่องเด่น ชาว กวผ.

PREV NEXT

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับการพิจารณา EIA

เอกสารเผยแพร่ EIA

กิจกรรม ชาว กวผ.

180664-กวผ

การประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงาน EIA ที่เสนอ สผ. พิจารณา

สถานภาพการพิจารณา EIA ในภาพรวม

ข้อมูลสถานภาพการพิจารณา EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64

ช่องทางการติดต่อตามข้อมูลข่าวสารของ กวผ.