ประกาศ กปผ.

ประกาศ กปผ.

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA ใหม่ และประกาศใหม่

EIA Excellence

เรื่องเด่นชาว กปผ.

กิจกรรม ชาว กปผ.

ขั้นตอนการพิจารณา EIA

ข้อมูลสถานภาพการพิจารณา EIA

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11)
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : สายตรง 02 265 6618 และ 02 265 6500 ต่อ 6854, 6864, 6865
โทรสาร : 0 2265 6616
Email : eia@onep.go.th, eia2560@hotmail.com

โทรศัทพ์ติดต่อส่วนงาน
ธุรการ โทร : 02-265-6615
การพัฒนา EIA และการจัดอบรม โทร : 02-265-6618
EIA เหมืองแร่ และพัฒนาปิโตรเลียม โทร : 02-265-6617
EIA อุตสาหกรรม โทร : 02-265-6528
EIA ปิโตรเคมี โทร : 02-265-6620
EIA คมนาคม โทร : 02-265-6621
EIA อาคาร โทร : 02-265-6624
EIA แหล่งน้ำและเกษตรกรรม โทร : 02-265-6626
EIA พลังงาน โทร : 02-265-6628

Shopping Basket