กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)  ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

  1. จังหวัดพะเยา (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มเหมืองแร่ดอยโตน) และจังหวัดเชียงราย (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธ.ค. 2565
  2. จังหวัดชลบุรี (เหมืองแร่หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ม.ค. 2566
  3. จังหวัดขอนแก่น (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และจังหวัดบุรีรัมย์ (เหมืองแร่หินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. 2566
  4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กปผ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ กพส. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยภายหลังการตรวจสอบพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ จะมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการฯ และส่งเสริมผู้ประกอบการให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EIA Monitoring Awards ที่จัดขึ้นโดย สผ.