LINE_ALBUM_22052566-กปผ-รับฟังความคิดเห็น-ครั้งที่ 2_230530

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ คชก. ด้านเศรษฐกิจสังคม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม วันที่ 13 มีนาคม 2566

27-02-2566-กปผ

สผ . จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำ EA โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2566

สผ . จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แนวทางการจัดทำ EA โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ครั้งที่ 1