onepage ตรวจสอบพื้นที่ 17-8-66_page-0001

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ก.คมนาคม 080866

การประชุมหารือกรณีหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

S__34299907

ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ทส.
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566

        สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศฯ EIA)  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

      สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศฯ EHIA)  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น