One Page

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (สาขา 2) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงไฟฟ้าบุรีรัมย์

ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

LINE_ALBUM_กิจกรรม KM ผชช. 011166_๒๓๑๑๐๒_22

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เทคโนโลยี การลดคาร์บอนในภาคพลังงานด้วยแอมโมเนีย และไฮโดรเจน”