การประชุม เรื่อง การจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2564

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินการ และ ร่าง กรอบเนื้อหาและสาระสำคัญในการจัดทำแนวทางฯ อาทิ คำนิยาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณารายละเอียดโครงการ การพิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การพิจารณาข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย การพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม