การประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้า ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566