เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ร่วมตรวจพื้นที่งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 KV