การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ ของประเทศไทย

EIA : Environmental Impact Assessment in Thailand

ภารกิจการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 มีภารกิจ อำนาจ และหน้าที่ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานตามภารกิจ ได้แก่ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.)

– การพิจารณารายงาน EIA
– การพัฒนาแนวทาง EIA
– การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน EIA

กองพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

 

– การจัดทำกฎหมายด้าน EIA
– การอนุญาตผู้จัดทำรายงาน EIA
– EIA Monitoring
– ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค้นหาข้อมูล EIA ได้ที่นี่

ฐานข้อมูล
รายงาน EIA

ฐานข้อมูล
รายงาน Monitor

ฐานข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม​

Shopping Basket