การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566