B Seawall 3

กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ดาวโหลดเอกสาร.pdf

EIA Banner 2023-02

แบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทำแบบประเมินได้ที่นี่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk5l_zdYSYDn_5AlRn3LMTpWq2HlsyWKhHVYuIQ2K_cu0wQA/viewform