• Version
  • Download 443
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 9, 2023
  • Last Updated March 26, 2023

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

Attached Files

FileAction
eia-guidelines-for-disclosure-of-Information-2563Download