เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด และบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในโรงงานน้ำตาลสระบุรี ของบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการท่เทียบเรือบางปะกง ตั้งอยู่ ๑๖๕ หมู่ ๑๔ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ โรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ของบริษัท ที่ปีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโปง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

การตรวจพื่นที่และการดำเนินการโครงการโครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง (ครั้งที่ 5) ของบริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การตรวจฟื้นที่และการดำเนินโครงการ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และหน่วยผลิตไฟฟ้า ขนาด ๙.๖ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กปผ.ตรวจสอบพื้นที่โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้างสูง และตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

การตรวจสภาพพื้นที่โครงการ แชปท์ ศรีฐาน 1 (Chapt Srithan 1) ตั้งอยู่ที่บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๗ ซอยข้างหนองยาว ถนนศรีบรรพต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

การสำรวจพื้นที่โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

การสำรวจพื้นที่โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

การสำรวจพื้นที่โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น อ.ลอง จ.แพร่

การตรวจสอบพื้นที่ โครงการท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือหมายเลข 5) ของบริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

eia energy

สผ. ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 16 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพื้นที่โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเดิม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า พลังทนแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟิพลังน้ำเชื่อนชิราลงกรณ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)  ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

  1. จังหวัดพะเยา (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มเหมืองแร่ดอยโตน) และจังหวัดเชียงราย (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธ.ค. 2565
  2. จังหวัดชลบุรี (เหมืองแร่หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ม.ค. 2566
  3. จังหวัดขอนแก่น (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และจังหวัดบุรีรัมย์ (เหมืองแร่หินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. 2566
  4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กปผ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ กพส. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยภายหลังการตรวจสอบพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ จะมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการฯ และส่งเสริมผู้ประกอบการให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EIA Monitoring Awards ที่จัดขึ้นโดย สผ.

กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าชธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินพระ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโดรงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

การเข้าร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการพัฒนาชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

การตรวจพื้นที่และการดำเนินโครงการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตแผ่นอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ร่วมตรวจพื้นที่งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 KV

ตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าชธรรมชาติไปยังนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลไรพัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจสอบพื้นที่โครงการท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังสนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ครั้งที่ 5) ของบริษัท โพสโค โค้ทเต้ดสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ตรวจสอบพื้นที่โครงการระบบโครงบ่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ลำพูน 3 – สบเมย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้า ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

การสำรวจพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์

สผ. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1