การประเมินความเชื่อมั่นในกระบวนการ พิจารณา EIA รอบที่ 2 ปี 2565

การประเมินความเชื่อมั่นในกระบวนการ พิจารณา EIA รอบที่ 2 ปี 2565

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคารสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคารสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

รายงาน การประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

รายงาน การประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้วม สำหรับโดรงการระบบขนส่งปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

(ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้วม สำหรับโดรงการระบบขนส่งปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

สถานภาพการพิจารณา EIA ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2564

สถานภาพการพิจารณา EIA ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2564

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) พ.ศ. 2564

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) พ.ศ. 2564

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ