การประเมินความเชื่อมั่นในกระบวนการ พิจารณา EIA รอบที่ 2 ปี 2565

การประเมินความเชื่อมั่นในกระบวนการ พิจารณา EIA รอบที่ 2 ปี 2565

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 2565

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ