สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ คชก. ด้านเศรษฐกิจสังคม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566