สผ. จัดประชุมทำความเข้าใจการรายงาน ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ NOx และ S02 จากการดำเนินงานจริงสูงสุด (Max. Actual Emission)