สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566