การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566