การตรวจพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง – อ.ตะกัวป่า ตอน บ.นายทุย – บ.บางวัน ของกรมทางหลวง