แบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทำแบบประเมินได้ที่นี่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk5l_zdYSYDn_5AlRn3LMTpWq2HlsyWKhHVYuIQ2K_cu0wQA/viewform