การอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลดผลกระทบจากมลพิษน้ำอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม