คู่มือสำหรับประชาชน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (ฉบับใหม่))

คู่มือสำหรับประชาชน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (ฉบับใหม่))

คู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

คู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

เอกสารเบื้องต้นสาหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) พ.ศ. 2561

เอกสารเบื้องต้นสาหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) พ.ศ. 2561

คู่มือวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น พ.ศ. 2555

คู่มือวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น พ.ศ. 2555