📢📢 สาระน่ารู้ กับ บทความทางวิชการ

1. รู้จักที่ราชพัสดุ และการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
2. กระบวนการขอกำหนดพื้นที่ตามคำอธิบายแผนที่เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง
3.เรื่องน่ารู้ กับ หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

หัวข้อ บทความความทางวิชาการ ข้างล่างนี้เลย 👇👇

EIA Excellence

เรื่องเด่นชาว กปผ.

กิจกรรม ชาว กปผ.

ขั้นตอนการพิจารณา EIA

ข้อมูลสถานภาพการพิจารณา EIA

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11)
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : สายตรง 02 265 6615 
Email : eia@onep.go.th

โทรศัทพ์ติดต่อส่วนงาน
ธุรการ โทร : 02-265-6615
การพัฒนา EIA และการจัดอบรม โทร : 02-265-6618
EIA เหมืองแร่ และพัฒนาปิโตรเลียม โทร : 02-265-6617
EIA อุตสาหกรรม โทร : 02-265-6528
EIA ปิโตรเคมี โทร : 02-265-6620
EIA คมนาคม โทร : 02-265-6621
EIA อาคาร โทร : 02-265-6624
EIA แหล่งน้ำและเกษตรกรรม โทร : 02-265-6626
EIA พลังงาน โทร : 02-265-6627

Shopping Basket