นายวรพจน์ ทองอุปการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6617

นางวรรษา วงษ์แสงจันทร์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6790

นายสาโรจน์ เจียรักสุวรรณ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6788

นายเศรษฐพงค์ ธรรมพิทักษ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6789

นางสาวสุชาธิษณ์ วิรุฬห์ภิญโญ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6793

นางปัทมเนตร ยังสนอง

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6792

นางสาวธนิสรา นันทะโกมล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6791

นางสาวกนกกานต์ ถิ่นสำราญ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6617 ต่อ 6791,6789