นางสาวมลิวรรณ สอนดา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ตำแหน่ง

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์

02-265-6615

นางสาวมะลิวรรณ์ เทศจำปา

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์

02-265-6613

นางสาวจุฬาภรณ์ วงษา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6615

นางสาวศุภสุตา ปะโภชนัง

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์

02-265-6600  ต่อ 6787

นางสาวกัญญาภัค สีเหลือง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์

02-265-6600  ต่อ 6786

นางสาวเพ็ญพิชชา โล่ห์สุวรรณ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500  ต่อ 6787