(๑) ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๒) จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

(๓) ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

(๔) ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ด้านต่างๆ

(๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑) ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๒) จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

(๓) ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

(๔) ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ด้านต่างๆ

(๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  เหมืองแร่และโครงการพัฒนาปิโตรเลียม

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการเหมืองแร่

๓. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการพัฒนาปิโตรเลียม

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการเหมืองแร่และโครงการพัฒนาปิโตรเลียม

๕. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๖. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการเหมืองแร่และโครงการพัฒนาปิโตรเลียม

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  อุตสาหกรรม

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการอุตสาหกรรม

๓. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการอุตสาหกรรม

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการอุตสาหกรรม

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  คมนาคม

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ

๓. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการคมนาคม

๕. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๖. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการคมนาคม

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  อาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

๓. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

๓. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ  พลังงาน

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

๓. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการพลังงาน

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการพลังงาน

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการ ปิโตรเคมี

๒. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

๓. จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการปิโตรเคมี

๔. จัดทำและพัฒนาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงการปิโตรเคมี

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. จัดทำ  พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

๒. จัดทำ  พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

๓. ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องตรงกัน

๔. วิเคราะห์ และจัดทำแผนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เหมาะสมสอดรับกับรูปแบบการพัฒนาประเทศ

๕. จัดทำ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน ที่เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานตามข้อสั่งการต่างๆ

๖. จัดทำและดูแลเว็บไซต์กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๗.  ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการประเภทต่างๆ

๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย