นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์

02-265-6619

นางวรรษา วงษ์แสงจันทร์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6790

นางสาวเพ็ญนภา คงธนสารสิทธิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6798

นายธนัญชัย มงคลทรัพยา

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

นางสาวเกษร ใหญ่กระโทก

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

12300

นางสาวมนัสธยา แตงโสภา

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

นางสาวเพ็ญอำไพ ศรีไทย

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6528

นางสาวชญานิศ ฤทธิ์ตรีเนียม

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6691

นางสาววรัญญาภรณ์ ศรีสุข

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

นายวรทัตต์ มณีนพรัตน์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6856

นางสาวพัชราภรณ์ แก้วหาญ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800