นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์

02-265-6619

นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6794

นางสาวเพ็ญนภา คงธนสารสิทธิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6798

นางสาวสมพร อัครเสนีสมบัติ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

นางสาวศรินญา ภูผาจิตต์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6799

นางสาวเพ็ญอำไพ ศรีไทย

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6528

นางสาวจารีรัตน์ รุ่งประเสริฐ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6796

นางสาวชญานิศ ฤทธิ์ตรีเนียม

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6691

นางสาววาสนา เทพสง่า

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6856

นางสาววรัญญาภรณ์ ศรีสุข

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800

นางสาวศศิชา ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6800