สรุปผลการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดแพร่

สรุปผลการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดแพร่

เอกสารประกอบการอบรม กม.อาคารกับ eia โดย นายอนวัช บูรพาชน

เอกสารประกอบการอบรม กม.อาคารกับ eia โดย นายอนวัช บูรพาชน

เอกสารการอบรม การอบรม เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม การอบรม เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม การอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ

เอกสารการอบรม การอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานของ สผ. เพื่อการพัฒนารูปแบบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานของ สผ. เพื่อการพัฒนารูปแบบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนและวิธีสร้าง eReport

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนและวิธีสร้าง eReport

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” - สรุปการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เอกสารการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” - สรุปการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เอกสารการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” -  การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” - การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยนายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล และนายสมพร ศรีมโนภาษ -  การจัดการปัญหามลพิษอากาศ โดย Dr. WerukaRattanavaraha

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยนายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล และนายสมพร ศรีมโนภาษ - การจัดการปัญหามลพิษอากาศ โดย Dr. WerukaRattanavaraha

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” Air Pollution Seminar โดย คุณภูพิงค์ ทวีทรัพย์

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” Air Pollution Seminar โดย คุณภูพิงค์ ทวีทรัพย์

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง”การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม” การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 -  เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยนายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 - เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยนายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 -  เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 - เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 -  เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” สารเคมีอันตราย โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 - เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” สารเคมีอันตราย โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 -  เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” เสียง โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 - เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” เสียง โดยนายสมพร ศรีมโนภาษ

เอกสารการอบรม การทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เอกสารการอบรม การทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดนิยามการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

การประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดนิยามการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

การนำแนวทาง EIA โครงการเหมืองแร่ไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2560

การนำแนวทาง EIA โครงการเหมืองแร่ไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2560

การนำแนวทาง EIA โครงการเหมืองแร่ไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2560

การนำแนวทาง EIA โครงการเหมืองแร่ไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2560

การประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดนิยามการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

การประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดนิยามการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

การประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ