นางจตุพร รักสันติชาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี

โทรศัพท์

02-265-6620

นางปัทมา ดอกมะขาม

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6682

นายฤกษ์ชัย ปิยจิตต์ไพโรจน์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6795

นางสาวปณีตา สาลี

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6795

นางสาวสิรนันท์ ดวงบุบผา

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6795

นายร่มธรรม ประดิษฐิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6795

นางสาวนวลจันทร์ ดวงทองคำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6797

นางสาวลัดดาวัลย์ คุตพันธ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6797

นางสาวโชติกา ดวงแก้วเรือน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6797