นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์

02-265-6618

S__19881990

นางสาวกฤษณา พัฒนาลี้สกุล

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6864

นางสาวพิชชานันท์ ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6636

นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6636

นางสาวจริยา อมรปิยะกฤษฐ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6864

นางสาวปนัดดา ลำเจียก

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6865

นายสิทธิกร จันทร์ถอด

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6864

นางสาวฑิฆัมพร หวังพิทักษ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6618 ต่อ 6854

PHONE :

โทร : สายตรง 02 265 6618
         02 265 6500 ต่อ 6854,
         6864, 6865
โทรสาร : 0 2265 6616
Email : eia@onep.go.th,
             eia2560@hotmail.com