นางกัลยาณี ราชศรีเมือง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำฯ

โทรศัพท์

02-265-6625

นางกชกร สมิตติพัฒน์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6819

นางสาวทิพพาวดี เลิศวิริยะวานิช

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6819

นายปรเมธี ทุมมาเกิด

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นางสาวตวงพร ประเสริฐสินธุ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นางสาวกีรติ ศรีษะทอง

ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นายภูริทรรศน์ ศรีบุดดา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นายธัญทัต พลสูงเนิน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นายสิทธิชัย ผลยาม

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6818, 6818

นางสาวเกศศิริ สุขสัมฤทธ์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6818

นางสาวอนันตญา ไชยโชติ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6818