นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์

02-265-6614

นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6853

นางกัลยาณี ราชศรีเมือง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6626

นางจตุพร รักสันติชาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6620

นายสัญญา สืบสิงห์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6623

นายวรพจน์ ทองอุปการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

เหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6617

นางสุรวดี สุขเลิศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพลังงาน

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6628

นายประสาน อิทธิพรกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคมนาคม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6621

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6618

นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6619

นางสาวมลิวรรณ สอนดา

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์

02-265-6500 ต่อ 6615