รายงานสรุปผลการประชุมเผยแพร่แนวทางการจัดทำและพิจารณารายงาน EIA ประจำปี 2566 และเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนา EIA

รายงานสรุปผลการประชุมเผยแพร่แนวทางการจัดทำและพิจารณารายงาน EIA ประจำปี 2566 และเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนา EIA

รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2566

รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2566

รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นครึ่งปีแรก งบประมาณ 2566

รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นครึ่งปีแรก งบประมาณ 2566

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปสถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปการอบรมปีงบประมาณ 2566

สรุปการอบรมปีงบประมาณ 2566

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพิจารณารายงาน EIA สำหรับ คชก.ด้านเศรษฐกิจสังคม

แนวทางการพิจารณารายงาน EIA สำหรับ คชก.ด้านเศรษฐกิจสังคม