การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์