สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เทคโนโลยี การลดคาร์บอนในภาคพลังงานด้วยแอมโมเนีย และไฮโดรเจน”