การตรวจฟื้นที่และการดำเนินโครงการ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และหน่วยผลิตไฟฟ้า ขนาด ๙.๖ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด