ตรวจพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566