การประชุมหารือกรณีหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ