กวผ. จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง สถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ในระบบ EIA STATION

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง สถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ในระบบ EIA STATION เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ อาคารทิปโก้ ๒ (สำนักงานชั่วคราว) สผ. และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเป็นมา ความสำคัญ และการใช้งานระบบ EIA STATION ร่วมกับ นายสมชาย จูเปาะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวจริยา อมรปิยะกฤษฐ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวปนัดดา ลำเจียก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กวผ. ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารายงาน EIA ได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบ EIA STATION รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลสถานภาพการพิจารณารายงาน EIA ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งผลให้ข้อมูลสถานภาพ การพิจารณารายงาน EIA มีความถูกต้อง สามารถเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน