การประชุมซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการศึกษาและการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลง ของลมจากการก่อสร้างอาคารสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินบริการชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานอาคาร กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินบริการชุมชน โดยมี นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นวิทยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ มีความรู้ และความเข้าใจ ต่อแนวทางฯ รวมทั้งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ด้านอาคาร