การตรวจสอบพื้นที่และการดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (สวนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จํากัด ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง