รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณา EIA สำหรับ คชก.ด้านเศรษฐกิจสังคม ครั้งที่ 2