เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการเพื่อประกอบ การพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้ง หน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊ซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด