สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปิโตรเคมี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอันตรายร้ายแรงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”