การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตเอทานอล (ส่วนขยาย) และระบบสนับสนุนการผลิต (ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์จำกัด (มหาชน)