การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติม) สำหรับบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566