ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ของบริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567