One Page

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

One Page

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ของบริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

190167---กปผ

สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ฉบับปรับปรุง)

LINE_ALBUM_ประชุมนิเวศวิทยาทางน้ำฯ 170167_๒๔๐๑๑๙_1

การประชุม เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ครั้งที่ 1

17 มค

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

One Page

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวลขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ของบริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)