เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในพื้นที่ตำบลห้วยป่าหวาย และตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี